INFORMES PERICIALS PSICOLÒGICS

Informes periciales

QUÈ ÉS

Un informe pericial es refereix a un dictamen, realitzat per un professional especialitzat en psicologia forense, i que requereix un jutge per a determinar, en cada cas concret, la millor resolució.
Atenent a la nostra especialitat en infància, adolescència i família els informes pericials es focalitzen en l’àmbit de família.

Què pretén

El servei pretén avaluar una família amb fills que es troba immersa en un procediment de separació o divorci, quant a la custòdia i/o règim de visites. La demanda pot pretendre avaluar:

  • La situació d’un menor
  • Les relacions parentofilials
  • La idoneïtat d’establir i/o modificar règims de comunicació
  • La competència parental en relació a la cura i educació dels fills
  • La millor opció de custodia en benefici i interès del menor

La tasca del profesional

En qualsevol cas, la tasca del professional suposa elaborar un informe tècnic per tal de proporcionar als òrgans judicials informació dels elements psicosocials d’anàlisi i valoració que els facilitin una visió global de la situació de les persones i del grup familiar en conflicte, incloent el dictamen tècnic al conjunt de proves i, considerant l’informe com un factor més a tenir en compte en la presa de decisions judicials.
El procediment a seguir s’adapta a cada cas i situació. Generalment es realitzen entrevistes individuals, s’explora als fills i, si s’escau entrevistes conjuntes sempre i quan ambdós progenitors estiguin d’acord.

Sol·licitar Cita